Alta en el padró municipal d'habitants

Dimarts, 17 de juny de 2014 a les 11:26

Aquest tràmit permet inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants, que és un registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili al municipi han d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants.

L'alta al padró, s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili (per a persones procedents d'altres municipis de l'estat espanyol o de l'estranger).

En el cas de les altes al padró per naixement, la inscripció al padró municipal es realitza d'ofici, és a dir, es fa automàticament un cop s'ha inscrit el nadó al Registre Civil. En el cas que el vostre fill o filla no hagi nascut a la població on esteu empadronats heu d'adreçar-vos al vostre Ajuntament amb el llibre de família. 

Els menors no emancipats i els majors d’edat incapacitats tindran el mateix veïnatge que els seus pares que en tinguin la guàrdia i custòdia o, en el seu defecte, dels seus representants legals a excepció feta de que aquests n’autoritzin la residència en un altre municipi.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Tràmit de resolució immediata.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Original del document d'identitat

  DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE

 • Documents acreditatius de l'habitatge:

  Escriptures, contracte de lloguer vigent o còpia pagament de l'IBI

 • Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers

  com a ciutadà de la UE

 • Llibre de família

  O bé certificat de naixement, DNI, NIE, o passaport original

 • Autorització del progenitor que no s'empadrona i resolució judicial de la custòdia o conveni regulador de la separació.

  En cas que els menors s'empadronin amb només un dels progenitors

 • Autorització dels dos progenitors o bé sentència de tutela, acolliment, etc

  En cas que el menor s'empadroni amb un major d'edat que no sigui ni pare ni mare

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 11.04.2019 | 14:36