Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Dimarts, 17 de juny de 2014 a les 11:45

Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.

El Fitxer General d'Entitats és el registre en el que s'inscriuen les Entitats d’interès ciutadà que tinguin el seu àmbit d'actuació principal al municipi. El Fitxer té caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada. S'entén com un òrgan dinàmic que tracta de conèixer la realitat associativa del municipi, analitza i estudia les variacions en el teixit associatiu per tal de donar a conèixer aquesta informació a l’Ajuntament i a les entitats i afavorir una eficaç política de foment i millora de l'activitat associativa.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o agrupació de persones que formin part d'una entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Cal aportar:

 • Còpia compulsada dels estatuts

  Diligenciats pel Registre General corresponent

 • Acta fundacional
 • Acta fundacional
 • Còpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.
 • Certificat on consti el nombre de socis de l'entitat
 • Programa d'activitats de l'any en curs
 • Pressupost general de l'any en curs
 • Fitxa on consti l'adreça completa de la seu social de l'entitat

  Certificada pel Secretari i amb el vistiplau del president

 • Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat
 • Certificat que acrediti que es crea l'entitat

  Emès pel Secretari amb el vistiplau del President

 • Certificat els noms de les persones que representen l'entitat al municipi

  Emès pel Secretari amb el vistiplau del President

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 11.04.2019 | 14:41