Alta o modificació de creditor

Dijous, 14 de febrer de 2019 a les 00:00

L’Ajuntament de Castellbisbal  únicament  podrà  dur  a  terme  els  pagaments  dels  creditors  que  hagin presentat prèviament el corresponent document d’alta o modificació de creditor correctament complimentats i originals.

Serà necessari que es presenti el document quan no s’hagi presentat mai anteriorment o quan es produeixi  alguna modificació de les seves dades.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei responsable de la tramitació

Serveis Econòmics

S’admeten dues formes de presentació de documents:

Document d’alta o modificació de creditors presentat en paper. La presentació en paper del document ha de tenir les següents característiques:

 • Document original en suport paper amb les signatures manuscrites originals del creditor i  de  l’entitat  financera.
 • No s’admet fotocòpies o digitalitzacions d’aquest document.
 • No s’admetran documents amb esmenes.
 • Aquests documents no es podran enviar electrònicament. Obligatòriament s’hauran de presentar presencialment a l’Oficina de suport en matèria de registres de l’Ajuntament de Castellbisbal (av. Pau  Casals, 9 - 08755 de Castellbisbal). També es poden enviar  mitjançant correu administratiu a través d’una oficina de Correus, i altres sistemes d’acord amb la Llei que permetin l’enviament en paper.

Document d’alta o modificació de creditors presentat electrònicament. L’Ajuntament de Castellbisbal ofereix la possibilitat de presentar el document d’alta o modificacions de creditors de forma electrònica, significant un estalvi de temps i econòmic per la seva presentació. Aquesta presentació electrònica requereix obligatòriament que el document d’alta o modificació de creditors estigui validat sempre mitjançant signatura electrònica.

 • Únicament s’admetrà el document d’alta de creditors acompanyat amb un certificat de l’entitat financera original electrònic.
 • El document d’alta de creditors ha de ser signat electrònicament, havent de transmetre a l’Ajuntament aquest document original electrònic amb la signatura electrònica del creditor.
 • El certificat de l’entitat financera ha de ser electrònic original preferentment signat electrònicament. Nombroses entitats ja emeten certificats de titularitat bancària a través de les seves aplicacions o pàgines electròniques.
 • No s’admetran documents electrònics que no siguin originals, de tal forma que no s’admeten en cap cas digitalitzacions de documents signats a mà ja que no es pot demostrar la seva validesa. El document d’alta o modificació de creditor ha de tenir en tot cas la signatura electrònica del creditor.
 • En cap cas, no s’admeten rebuts ni en paper  ni electrònics  com certificats  bancaris.  El certificat  de l’entitat financera ha de testimoniar clarament la titularitat del compte en el  moment  de  la presentació del document d’alta o modificació de creditor.
 • En cas de presentació electrònica no s'admet la seva presentació via correu electrònic. Haurà de ser obligatòriament mitjançant el registre electrònic.

Quin cost te?

Gratuït

Cal aportar:

 • Alta o modificació de creditor

  Em paper, presenteu-lo amb les signatures sol·licitades. Electrònicament, amb la signatura electrònica del creditor i obligatoriament acompanyat del justificant o certificat bancari original electrònic.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'oficina de suport en matèria de registres de l'Ajuntament de Castellbisbal (av. Pau Casals, 9). També es pot enviar mitjançant correu administratiu a través d'una oficina de Correus o altres sistemes d'acord amb la Llei que permetin l'enviament en paper.

Darrera actualització: 02.06.2021 | 10:31