Autorització per a instal·lar cartells i tanques de publicitat

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:47

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a la col·locació d'elements publicitaris a la via pública ( rètols, banderoles, pancartes, etc.).

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons les Ordenances fiscals número 3 (Impost sobre construccions, instal·lacions) i número 18 (Taxa per llicències urbanístiques)

Termini de resposta:


Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni Urbà

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud.

 • Croquis, amb mides, del rètol
 • Plànol d'emplaçament a escala 1:500

  Ha de constar l'amplada de la vorera, façana i secció, a escala 1:50

 • Una fotografia de la façana actual.
 • Pressupost
 • Text del rètol, amb compliment de la normativa sobre política lingüística

  El text del rètol haurà d'estar, com a mínim, en català

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 30.11.2021 | 23:18