Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació prèvia

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament la transmissió del corresponent títol (llicència o comunicació prèvia) que l’habilitava per exercir l’activitat.

Les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles mitjançant aquesta comunicació a l’Ajuntament, que serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o la comunicació prèvia.

No es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan siguin objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan es troben subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència o la validesa de la comunicació prèvia.

Quan es dóna resposta:

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Si és possible la formalitzen (la signen) conjuntament el transmitent i el nou adquirent del títol municipal que habilita per exercir l'activitat.

En cas d'actuar mitjançant representant legal, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 • Comunicació de la transmissió del títol

  llicència o comunicació prèvia que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular.
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
  • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

 • Declaració conjunta de la transmissió de la titularitat d’activitats

  Signada tant per l’antic titular com pel nou (segons el model estàndard a que es facilita).

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  A nom del nou titular, adquirent de l’activitat.

Canals de tramitació:

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 19.06.2014 | 17:09