Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:17

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Els criteris per qualificar la modificació de no substancial, són els disposats a l’annex II.1 de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Així mateix  caldrà justificar el compliment dels  criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009 definits per la Ponència Ambiental .

Les activitats sotmeses a llicència són:

  • La modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
  • La comunicació d’aquesta modificació es farà proporcionant les dades i la documentació previstes en l’annex II.2 de l’esmentada Ordenança municipal (així mateix caldrà justificar el compliment dels criteris de la Ponència Ambiental). La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

Les activitats sotmeses a comunicació prèvia són:

  • La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient serà objecte d’una nova comunicació ambiental.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

Qui pot sol·licitar-ho?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de 270 €

Quan es dona resposta?

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l'Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d'una modificació no substancial o substancial.

Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s'incorporen nous focus d'emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d'aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

Si l'òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s'hagi atorgat una nova llicència.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:17