Informe i acte de comprovació municipal de prevenció i seguretat en matèria d'incendis per a activitats no incloses als Annexos I i II de la Llei 3/2010

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament l'informe i l'acte de comprovació municipal, de prevenció en matèria d'incendis previst a l'ordenança municipal corresponent. Han de sol·licitar aquest informe les persones físiques o jurídiques que vulguin obrir un establiment subjecte a comunicació prèvia i on no s'hagin de dur a terme obres subjectes a llicència.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

Quan es dóna resposta:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de dos mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud
  • Memòria d’incendis

    Segons la Llei 3/2010, que inclogui la informació detallada segons normativa d’aplicació (Codi Tècnic de l'Edificació o Reglament de seguretat contra incendis per establiments industrials).

Canals de tramitació: