Informe urbanístic

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Aquest tràmit permet sol·licitar l'informe urbanístic que acredita la compatibilitat d'una activitat i l'establiment on es vol exercir amb el règim d'ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i suficiència dels serveis públics que exigeix l'activitat.

- En el cas de les llicències per espectacles públics i activitats recreatives, aquest informe s'ha d'adjuntar a les sol·licituds d’autorització de la Generalitat d’establiments oberts al public de règim especial, així com en les activitats sotmeses a llicència municipal per a l’obertura d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles publics i activitats recreatives. En els casos en els quals es requereix la llicència municipal, l’informe urbanistic s’emetra d’ofici durant la tramitació, sens perjudici que potestativament el titular el pugui demanar amb caràcter previ.

- En el cas de les activitats sotmeses a règim d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública també s'ha d'adjuntar aquest informe a la sol·licitud d'autorització ambiental; a la sol·licitud d'autorització d'establiment obert al públic de règim especial; a la consulta sobre si una activitats s'ha de subjectar al procediment de declaració d'impacte ambiental; a les comunicacions prèvies ambientals, etc.

 

QUAN ES POT TRAMITAR?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Prèviament a l'inici de l'activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.

Quin cost té:

Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses

Quan es dóna resposta:

El termini per resoldre la petició d'informe urbanístic és d'un mes. En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre aquest informe, en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud
 • Plànol de l'emplaçament de l'activitat

  Ha de permetre una identificació indubtable de la finca

 • Memòria descriptiva de l'activitat projectada
 • Activitats subjectes a legislació d'accidents greus

  En cas d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa.

 • Acreditació com a representant legal

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per a més informació, podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 19.06.2014 | 17:10