Llicència ambiental

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 12:16

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

4.000 €

Termini de resposta:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Servei responsable:

Indústria i Activitats
 

Cal aportar:

 • Sol·licitud de llicència ambiental

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Projecte bàsic amb estudi ambiental

  Signat pel personal tècnic competent, amb el contingut de les lletres a, c, d, f i g de l’article 18 que sigui necessari en cada cas, atenent les característiques i la incidència de l’activitat en el medi ambient

 • Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada

  Sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl

 • La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte
 • Documentació perceptiva en matèria d’incendis
 • Declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental

  Només en cas que sigui necessari

 • Pla de gestió de les dejeccions ramaderes

  Només en el cas d’activitats ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació

 • Autorització d’abocament d’aigües residuals o declaració responsable d’abocament

  Només en cas necessari

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  En cas de ser un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011, de 18 de febrer (aquesta es presentarà quan s’iniciï l’activitat).

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat

  D’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 28.03.2022 | 14:41