Llicència ambiental

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:16

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades. Aquestes activitats se subdivideixen en:

 1. Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
 2. Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits:
  • En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)
  • Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).
 3. Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.
 4. També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Quan es pot demanar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de 4.000 €

Quan es dona resposta?

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de llicència ambiental

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Projecte bàsic amb estudi ambiental

  Signat pel personal tècnic competent, amb el contingut de les lletres a, c, d, f i g de l’article 18 que sigui necessari en cada cas, atenent les característiques i la incidència de l’activitat en el medi ambient

 • Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada

  Sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl

 • La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte
 • Documentació perceptiva en matèria d’incendis
 • Declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental

  Només en cas que sigui necessari

 • Pla de gestió de les dejeccions ramaderes

  Només en el cas d’activitats ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació

 • Autorització d’abocament d’aigües residuals o declaració responsable d’abocament

  Només en cas necessari

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  En cas de ser un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011, de 18 de febrer (aquesta es presentarà quan s’iniciï l’activitat).

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat

  D’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:16