Sol·licitud de la beca de recerca destinada a finançar un projecte d'investigació inèdit sobre la vila i el terme municipal de Castellbisbal

Divendres, 7 de juny de 2019 a les 08:00

Fins al 10 de novembre de 2019

Convocatòria 2019 per a l'atorgament d’una beca de recerca destinada a finançar un projecte d'investigació inèdit sobre la Vila i terme municipal de Castellbisbal

L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar una beca d’investigació adreçada al finançament d’un treball de recerca inèdit sobre la vila i terme municipal de Castellbisbal en els camps cultural, històric, artístic, social, econòmic, urbanístic, científic, etc., amb un abast cronològic des de l’antiguitat tardana fins a finals del segle xx.

La investigació ha d’estar basada totalment o parcial en la consulta en fons documentals relacionats amb Castellbisbal, tant a l’Arxiu Municipal de Castellbisbal com en qualsevol fons públic, personal, professional, patrimonial, empresarial, eclesiàstic, nobiliari, associatiu, judicial..., independentment del format del document i que sigui dipositat en un arxiu públic o quedi en mans privades.

S’atorgarà una única beca de 4.000 euros.

Consulteu el díptic informatiu i convocatòria per més informació.

Quan es pot sol·licitar?

Del 7/6/2019 fins les 23.59 hores del 10/11/2019

Servei responsable de la tramitació

Servei d’Arxiu i Gestió documental

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà sol·licitar aquest ajut qualsevol persona física que estigui duent a terme estudis superiors, o amb aquests estudis superiors finalitzats, tant de forma individual com en grup o equip de treball que vulgui fer un treball d’investigació sobre Castellbisbal.

Cal aportar:

  • Formulari de sol·licitud

  • Projecte de recerca

    Haurà de precisar els objectius que es volen assolir, l'interès científic, la metodologia, les fonts documentals, bibliogràfiques o altres fons que s'utilitzaran. Aquest projecte tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu. En el cas de projectes col·lectius caldrà indicar el nom del represetant o responsable del grup.

  • Curriculum vitae del peticionari

    El curriculum s'ha d'acompanyar de la documentació que justifiqui els mèrits acadèmics exposats, acompanyat del document electrònic original o digitalització de l'expedient acadèmic dels estudis superiors que estigui duent a terme o hagi finalitzat. Tots els títols o mèrits al·legats s'hauran de documentar fefaentment mitjançant l'aportació de les respectives digitalitzacions o documents electrònics originals

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Opcionalment, podeu presentar el formulari emplenat, juntament amb la resta de documentació, presencialment al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9, o enviar-lo per correu certificat administratiu a través de Correus

Darrera actualització: 13.09.2019 | 10:18