Sol·licitud per a l'ocupació i ús temporal d'una parcel·la d'hort urbà municipal a Castellbisbal. PER A PARTICULARS

Dijous, 8 de març de 2018 a les 00:00

Quan es pot tramitar?

Les sol·licituds del 2018 es poden presentar del 12 de març al 12 d'abril

Totes les sol·licituds presentades fora de termini no podran participar al sorteig públic per a l’adjudicació de les llicències d’ús temporal de les parcel·les d’hort i passaran a formar part de la llista d’espera. 

Servei responsable de la tramitació

Departament de Medi Ambient

Quin cost té:

La sol·licitud és gratuïta. En cas de resultar adjudicatari d'un hort urbà, el cost serà l'establert a l'ordenança fiscal pertinent, que estableix que seran 40€ a l'any (per a parcel·les de 25 m2) i 75€ a l'any (per a parcel·les de 50 m2)

Quan es dóna resposta:

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en el tauler d’anuncis i en la pàgina web municipal la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses. Durant el termini d’exposició pública, les persones interessades podran presentar al·legacions i sol·licitar la rectificació de la llista publicada.

A cada sol·licitud admesa se li assignarà un número correlatiu (segons ordre d’entrada al registre municipal) que serà l’utilitzat per participar en el sorteig públic. El lloc i data del sorteig es determina en l’anunci de convocatòria.

En cas que no sigui necessari el sorteig, l’assignació de parcel·les es farà d’acord amb l’ordre d’entrada de les sol·licituds al registre municipal i el número d’ordre assignat a cada parcel·la.

La relació definitiva de les persones usuàries s’exposarà al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es notificarà individualment.

Qui pot sol·licitar-ho:

Per a participar en el sorteig per a l'atorgament de llicències per l'ús temporal dels horts urbans cal:

1. Ser major d'edat

2. No disposar de cap terreny o parcel·la de conreu. A excepció de posseir un hort en situació irregular a Castellbisbal, amb la condició imprescindible de renunciar al mateix i restituir-lo al domini públic abans de ser adjudicatari.

3. Estar empadronat al municipi de Castellbisbal, al domicili abans assenyalat, amb una antiguitat mínima d’un any ininterromput.

4. No tenir deutes amb la hisenda local.

5. No haver estat privat d’una parcel·la d’hort municipal, previ expedient de revocació d’autorització.

6. No conviure amb cap altre usuari d’un hort municipal (En aquest sentit, només s’atendrà una sol·licitud per domicili).

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 09.03.2018 | 10:23