Ajuts per finançar el menjador escolar

Divendres, 10 de maig de 2019 a les 17:14

Organisme que concedeix els ajuts: Consell Comarcal del Vallès Occidental

Beneficiaris: alumnes de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria matriculats an centres educatius públics del Vallès Occident

Import dels ajuts: entre el 50% i el 100% del cost del servei de menjador escolar

Consulteu les bases de la convocatòria

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de beques per al menjador escolar

 • Volant de convivència

  En cas que l'Ajuntament no pugui fer la consulta directa

 • NIF/NIE

  De tots els membres computables. En cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família

 • Informar de l'IDALU de l'alumne sol·licitant
 • Documents per acreditar ingressos corresponents a rendiments no tributables o exempts

  Informe de vida laboral (original i fotocòpia)
  Document acreditatiu de l'import percebut en concepte de Renda Garantida de Ciutadania
  Document acreditatiu de l'atorgament i import de la pensió d'aliments dels fills, en cas de divorci
  En cas d'estar donat d'alta al sistema especial de treballadors de la llar, aportar el certificat de cotitzacions del 2018
  Acreditació d'altres rendiments no contributius
  Declaració jurada d'ingressos en cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar

 • Resolució d'acolliment

  Si s'escau

 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social
 • Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A Can Margarit. Cal presentar les sol·licituds, juntament amb tota la documentació sol·licitada, a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Can Margarit, de dilluns a divendres, de 08.00 a 14.30 hores i dimarts i dimecres, de 16.00 a 18.00 hores.

Darrera actualització: 14.05.2019 | 12:35