Devolució d'ingressos indeguts

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 11:55

Aquest tràmit permet sol·licitar devolucions per ingressos indeguts, per part de persones que hagin realitzat ingressos en el tresor públic indegudament, amb ocasió del compliment de les seves obligacions tributàries o del pagament de sancions o preus públics.

Així mateix, quan la persona obligada consideri que la presentació d'una Autoliquidació ha donat lloc a un ingrés indegut pot instar la seva rectificació per tal d'obtenir la devolució d'aquest ingrés.

La quantitat de la qual es pot sol·licitar la devolució és la constituïda per l'import de l'ingrés indegut juntament amb els recàrrecs, les despeses judicials i els interessos satisfets per la persona obligada, així com l'interès de demora meritat des de la data en què es va fer l'ingrés fins a la data en què s'ordena el pagament.

Les dilacions en el procediment per causa imputable a la persona interessada no es tenen en compte a l'efecte de la meritació d'aquests interessos.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. El dret a sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts prescriu als 4 anys des de la data de l’ingrés indegut.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de sis mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Si transcorregut el termini de sis mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, cal entendre que ha estat desestimada.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal que s'hagi produit un ingrés indegut, ja sigui per qualsevol de les causes següents:

- Haver realitzat un ingrés superior a l'obligació tributària.
- Haver realitzat un pagament per duplicat.
- Haver ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries una vegada transcorreguts els terminis de prescripció.
- L'Administració ha rectificat l'acte que motivava l'ingrés.
- Concórrer altres causes establertes per la normativa tributària corresponent. "

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF)

    O bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Rebut original del què es sol·licita la devolució.

    En cas que es tracti de pagament duplicat caldrà aportar els dos rebuts originals.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 15.01.2015 | 12:09