LLICÈNCIA URBANÍSTICA. Moviments de terres i explanacions de terrenys

Dijous, 7 de novembre de 2019 a les 00:00

Llicència urbanística per demanar autorització per l'execució d'obres de moviment de terres i explanacions en terrenys privats

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei responsable de la tramitació:

Patrimoni Urbà. Àrea d'Obres Privades

Quin cost té?

 • La taxa és l'establerta a l'Ordenança Fiscal número 6, que assenyala a l'article 6.1.a) que el cost dels moviments de terres per m³ és de 0,20€/m³ amb un mínim de 353,70€ i un màxim de 2.500€.
 • L'impost és l'establert a l'Ordenança Fiscal número 3, que assenyala a l'article 7, que s'aplicarà un 4% de la base impossable de l'Annex (article 8.2)

Quan es dona resposta?

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud (article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-). Transcorregut el termini de 2 mesos sense resolució expressa ni notificació, podeu entendre desestimada la vostra sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de dictar resolució expressa.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

 

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de moviments de terres i explanacions de terrenys

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Guia de documentació a aportar

  La guia de la documentació a aportar que es descriu és de caràcter informatiu, sense perjudici que fos necessari aportar altra documentació complementària no especificada i/o justificar altra normativa aplicable i per tant, podria variar a la vista de la proposta presentada i la revisió municipal.

  La documentació a aportar es defineix entre altres, en l’article 34 del POUM.

  Tota la documentació tècnica (plànols, memòria i resta de documentació a aportar) ha d’estar signada pel promotor i tècnic de les obres ha d’estar signada digitalment, mitjançat certificat d’acreditació d’identitat, tant del tècnic com el del promotor o bé només pel tècnic aportant un document de delegació de la representació degudament signat per la propietat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 28.01.2020 | 15:01