LLICÈNCIA URBANÍSTICA. Parcel·lacions urbanístiques o declaració d'innecessarietat o constitució d'una propietat horitzontal

Dijous, 7 de novembre de 2019 a les 00:00

Llicència urbanística per demanar la divisió simultània o successiva d'una o vàries parcel·les existents, un cop comprovat que s'adeqüen a la normativa vigent. Aquest tràmit també permet emetre una declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació, així com la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei responsable de la tramitació:

Patrimoni Urbà. Àrea d'Obres Privades

Quin cost té?

La taxa és l'establerta a l'Ordenança Fiscal número 6, que assenyala a l'article 6.1.b) que el cost de les parcel·lacions urbanístiques és de 380,50€

Quan es dona resposta?

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, podeu entendre desestimada la vostra sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de l'ajuntament de dictar resolució expressa. 

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de parcel·lacions urbanístiques o declaració d'innecessarietat o constitució d'una propietat horitzontal

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Guia de documentació a aportar

  La guia de la documentació a aportar que es descriu és de caràcter informatiu, sense perjudici que fos necessari aportar altra documentació complementària no especificada i/o justificar altra normativa aplicable i per tant, podria variar a la vista de la proposta presentada i la revisió municipal.

  Per tal de poder dividir la finca en lots independents, caldrà sol·licitar l’oportuna llicència de parcel·lació amb la documentació prevista a l’article 28 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (D.64/2014 de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanístic) i de l’article 38. del POUM:

  Tota la documentació tècnica (plànols, memòria i resta de documentació a aportar) ha d’estar signada pel promotor i tècnic de les obres ha d’estar signada digitalment, mitjançat certificat d’acreditació d’identitat, tant del tècnic com el del promotor o bé només pel tècnic aportant un document de delegació de la representació degudament signat per la propietat.

  Si per realitzar la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, és necessari realitzar obres, cal sol·licitar prèviament el tràmit corresponent d’acord a la naturalesa d’aquestes.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 28.01.2020 | 15:02