Comunicació prèvia d'obres

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 16:50

Estan subjectes a llicència d’obra Menor totes aquelles obres que no precisin Projecte Arquitectònic, d’acord amb l’art.2.2 de la llei 38/1999, de 5-11, d’Ordenació de l’Edificació, i que no es trobin subjectes al tràmit d'Assabentat d'Obres:

 • Nova edificació de poca entitat constructiva i senzillesa tècnica, sense caràcter residencial ni públic i d’una sola planta, tals com edificacions auxiliars, coberts, porxos, marquesines, garatges, hivernacles, murs de contenció, piscines i altres similars.
 • Ampliacions, modificacions, rehabilitacions i reformes que no alterin la configuració arquitectònica de l’edifici ni tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o parcial que afectin els elements objecte de protecció.
 • Modificacions de distribució interior que alterin el conjunt de la distribució.
 • Altells transitables i molls de càrrega.
 • Noves obertures en façanes i parets de càrrega.
 • Reforços estructurals que no afectin el conjunt del sistema estructural.
 • Substitució o pavimentació de superfícies.
 • Noves instal·lacions o modificacions de les instal•lacions fixes en edificis.
 • Obertura o modificació de la traça de camins.
 • Instal·lació d’ascensors.
 • Instal·lació de bastides d’una alçada superior a planta baixa i pis.

 

Cal una llicència d’obres majors per a les següents actuacions:

 • Construccions de nova planta
 • Ampliació d’edificis existents
 • Rehabilitacions i reformes integrals
 • Canvi d’ús
 • Obres que comportin incrementar el nombre d’habitatges
 • Moviments de terres, llevat que es tracti de mers treballs de jardineria en els quals no s’alteri en més d’un metre el nivell de les terres ni tingui conseqüències sobre la situació de la planta baixa de les possibles edificacions.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a les ordenaces fiscals següents: Ordenança fiscal número 3 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ordenança fiscal número 18 - Taxa per llicències urbanístiques. A més, s'exigeix el dipòsit d'una fiança per garantir la

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud

  Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar aquest formulari. Es pot obtenir i omplir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina. En cas de fer la sol·licitud telemàticament, caldrà adjuntar el formulari emplenat a la instància que s'hagi entrat a registre

 • Documentació tècnica

  Memòria, croquis i pressupost. Per duplicat

 • Full de nomenament del contractista
 • Full del programa de control de qualitat
 • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge

  Si escau

 • Full d'acceptació de residus

  per part d'un abocador autoritzat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 15.03.2019 | 08:53