Llicència de parada de mercat ambulant o fira comercial

Dijous, 13 de març de 2014 a les 09:51

Aquest tràmit permet obtenir el permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de parada a fires comercials o tradicionals.

 

Quan es pot sol·licitar?

Cada primer d'any, s'obre una nova llista d'espera de sol·licituds.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Document identificatiu del sol·licitant
 • Documentació relativa al personal que treballa a la parada
 • Acreditació d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social
 • Acreditació d'alta censal en l'epígraf corresponent de l'Agència Tributària

  Excepte els productors agraris

 • Acreditació de formació en higiene i seguretat alimentària

  Només quan sigui necessari

 • Declaració del compliment dels requisits legals

  Declaració responsable del compliment dels requisits que estableixi la normativa específica aplicable als productes que es comercialitzen.

 • Carnet d'artesà/ana

  Només en els casos que sigui necessari

 • Acreditació d'estar inclòs en el Registre sanitari autonòmic

  Només en els casos en què sigui necessari

 • Acreditació d'haver dipositat eles residus en lloc autoritzat

  Acusament de rebuda dels residus en un Punt Verd o del transportista/gestor de residus autoritzat per l'Agència Catalana de Residus, en el cas de què es generin residus especials

 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Presentació de la Targeta de Transport

  Quan sigui exigible per la legislació vigent

 • Documentació tècnica del vehicle botiga

  Només en els casos en què sigui necessari

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Podeu aportar la documentació anteriorment relacionada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 05.06.2020 | 10:41