Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Què és el Registre de Sol·licitants?

És un registre públic i administratiu, al qual s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya.

Fer la inscripció és un requisit imprescindible per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial.

Quins requisits es demanen?
Els requisits demanats s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol•licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència i són:

 • Ser major d’edat o estar emancipat
 • Tenir necessitat d’habitatge
 • Residir en un municipi de Catalunya
 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria

Quina documentació s’ha d’aportar?

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
 • Declaració responsable del sol•licitant i dels membres de la unitat de convivència signada
 • Fotocòpies del DNI i NIE
 • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable
 • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

On us podeu inscriure?
L’Ajuntament de Castellbisbal va signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya per poder fer la tramitació de la sol·licitud de les inscripcions al Registre.

Quin cost té:

Gratuït

Servei Local d'Habitatge

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon:93 772 02 25
Fax: 93 772 13 07
Adreça electrònica: habitatge@castellbisbal.cat
Horari:  
Dilluns i dimecres: de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Dimarts, dijous i divendres, de 09.00 a 14.00 h
Cal concertar entrevista
AGOST. Tancat de l'1 al 31 d'agost
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 12.02.2020 | 11:07