Servei de seguretat a les urbanitzacions (SPPU)

La transformació dels antics cossos de policia en serveis policials moderns és una conseqüència de la democratització de les seves estructures i del canvi de les seves relacions amb la ciutadania, cosa absolutament necessària per donar resposta als requeriments que ens demana la societat.


Aquesta necessitat ha fet que la idea de proximitat amb el ciutadà s’hagi convertit en un principi d’inexcusable compliment, i ningú no discuteix que per als serveis de policia el ciutadà ha de ser un subjecte de referència.


Pel que respecta a la nostra Policia Local, es dona la circumstància d’una clara dispersió dels nuclis habitats. Per una part el casc urbà del poble, i per un altre les urbanitzacions.


La conscienciació des d’aquesta Prefectura per mantenir una presència lo més propera als veïns als dos àmbits descrits al paràgraf anterior, ha donat com a resultat la creació del "Servei de proximitat i presència a les urbanitzacions" (en endavant SPPU).

Els objectius estratègics, es poden diferenciar clarament en els quatre següents:

 • Establir un sistema de contacte directe entre els diferents responsables de les associacions de veïns i la Policia Local, que ens permetrà rebre qualsevol informació de forma gairebé immediata.
 • Millorar la qualitat del servei, fonamentalment al que respecta al temps de resposta davant requeriments, augmentar la sensació de seguretat i confiança dels veïns amb més presència de patrulles, serveis a peu i realitzacions de dispositius de seguretat ciutadana i seguretat vial.
 • Augmentar el nivell de satisfacció dels ciutadans, com a conseqüència del punt anterior.
 • Disminució de la delinqüència, actes de vandalisme i millorar la seguretat viària pels carrers de les urbanitzacions.
 
Estructura del Servei
 • Distribució de les urbanitzacions entre els comandaments, amb la finalitat de que cadascuna d’elles tingui un Sergent o Caporal assignat, la qual cosa ens permetrà:
 • Mantenir contacte telefònic directe entre els presidents de les AA VV i el comandament assignat a la seva urbanització, procurant mantenir també reunions o entrevistes periòdiques.
 • Una implicació més efectiva de cada comandament cap a la seva urbanització adjudicada.
 • Establir un pla mensual de serveis de presència a totes les urbanitzacions al qual s’inclouran els torns de matí, tarda i nit. Amb aquesta programació coordinada, ens assegurarem la presència diàriament de patrulles a totes les urbanitzacions, en diferents horaris i amb la realització de controls i vigilàncies a peu.
 • Coordinació amb la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, mitjançant la realització de serveis conjunts de patrulles a les urbanitzacions, així com serveis de presència continuada alternant els nostres horaris amb els seus.
 
Objetius del Servei

Els ciutadans no són només informadors o simples "clients" les necessitats dels quals han de ser abordades per una acció apropiada de la policia local, són els nostres col·laboradors amb una responsabilitat equivalent en la seguretat de la urbanització.

Bàsicament tindrem en compte tres tipus d’aspectes essencials per aconseguir els propòsits del SPPU, que son els següents:

 • Aspecte geogràfic: les unitats policials que tinguin anomenat durant el seu torn aquest servei, s’esforçaran per conèixer el millor possible el territori que han de vigilar (carrers, problemàtiques concretes, situacions d’inseguretat vial, senyalització, mobiliari urbà, hidrants, accessos i camins rurals, etc).
 • Aspecte de proximitat: la distància física i social entre la policia i els veïns ha de ser curta, la policia ha de ser vista i coneguda pels ciutadans, estar disponible i ser accessible.
 • Aspecte de compromís: els policies han d’estar compromesos amb els residents i els seus problemes, han d’estar assabentats del que passa a les urbanitzacions, de quins son els problemes que els veïns consideren importants.
 
Avaluació

L’avaluació suposa la recollida, anàlisi i interpretació de la informació relativa al funcionament del SPPU i als seus possibles efectes. Amés les dades recollides es poden utilitzar per decidir com millorar la intervenció i si aquesta es pot ampliar.

Amb tot això es pretén contestar a la pregunta de si amb la nostra intervenció hem aconseguit el resultat proposat i s’ha incidit als veïns de les urbanitzacions tal com estava previst. En definitiva l’avaluació ens dirà si el que hem fet és eficaç o no.

S’han de tenir en compte dos tipus diferents d’avaluacions:

 • Avaluació del procés: amb aquesta, el que es pretén és conèixer les reaccions dels veïns, això inclou tant com es va desenvolupar el servei i el grau de benefici dels ciutadans.
 • Avaluació del resultat: al final de cada any, al confeccionar la memòria dels serveis realitzats, es quantificaran les actuacions del SPPU, amb la finalitat de guanyar en qualitat de seguretat ciutadana, seguretat vial, vigilància i control del medi natural i capacitat de resolució de les incidències plantejades pels veïns.
Anàlisi de tot el procés

A nivell intern de Prefectura, analitzarem tota la informació obtinguda sobre el SPPU, la qual cosa ens permetrà millorar el treball ja realitzat de cara al futur. És a dir, detectar els punts forts, febles i fer noves propostes o línies d’actuació.

Darrera actualització: 19.03.2014 | 17:50