Calendari del contribuent

En aquest espai podeu consultar els terminis de pagament i dates de domiciliació dels tributs periòdics (impostos i taxes) aprovats per l'Ajuntament de Castellbisbal.

Quins tributs són?

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre béns immobles urbans
  • Taxa per entrada de vehicles - guals
  • Impost sobre béns immobles rústics
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Tribut metropolità

Qui fa la recaptació?

L'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT Castellbisbal) és qui gestiona i recapta, en via voluntària, els diversos impostos municipals, les quotes urbanístiques i les contribucions especials gestionades per l’Ajuntament, així com la recaptació en executiva de tots els tributs i ingressos municipals.

Darrera actualització: 4.04.2024 | 13:05
Darrera actualització: 4.04.2024 | 13:05