Òrgans de govern

El govern de l'Ajuntament de Castellbisbal es regeix, de manera general, per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel decret llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i més específicament pel seu Reglament orgànic. Els òrgans de govern necessaris constituïts són la Junta de Govern i el Ple.

Per altra banda, el reglament corporatiu incorpora un seguit d'òrgans complementaris com ara les comissions informatives, les comissions de seguiment, la Comissió Municipal de Comptes, la Junta de Portaveus, la Mesa de Contractació Municipal i les comissions interdepartamentals, entre d'altres.

Darrera actualització: 04.07.2023 | 10:42
Darrera actualització: 04.07.2023 | 10:42