Comissió informativa general

La Comissió Informativa General és un òrgan assessor permanent. La seva funció principal és l'estudi i dictamen previ dels assumptes que hagin de sotmetre's a l'aprovació del Ple Municipal o bé de la Junta de Govern Local quan aquest òrgan actuï per delegació del Ple. També pot intervenir en assumptes que no siguin competència del Ple quan l'òrgan competent sol·liciti el seu dictamen.

Periodicitat de les reunions

La comissió es reunirà, de manera periòdica, amb la periodicitat que ho faci el Ple municipal, per tal de conèixer els assumptes que s'hi tractin. També es podran fer sessions extraordinàries quan la presidenta així ho decideixi o quan ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal dels seus membres.

Sistema de votació

El sistema de votació serà el de vot ponderat, és a dir, cada regidor i regidora tindrà el nombre de vots del seu grup en el Ple municipal.

Membres

Presidenta: l'alcaldessa, Mª Dolors Conde Domínguez, o el/la regidor/a en qui delegui.
Vocals:

  • Anna Sardà Fernández (titular) i Luis Luque Navas (suplent), en representació del grup municipal SOM-HI Castellbisbal.
  • Jordi Piera Cano (titular) i Susana Toledo Garrido (suplent), en representació del grup municipal SOM VEU.
  • M. Isabel Méndez Fernández (titular), en representació del grup municipal ERC-AM Castellbisbal
  • Susanna Solé Sabaté (titular) i Melania Solis Cintas (suplent), en representació del grup municipal Alternativa per Castellbisbal.
  • Pere Pasteller Pasteller (titular) i Gemma Margarit Alsina (suplent), en representació del grup municipal Junts per Catalunya Castellbisbal.
  • Jaume Subirana Beltran (titular), en representació del grup municipal de VOX.

Secretària: la secretària de la corporació, María José Fernández Ruiz, i com a suplent, el personal funcionari en qui delegui.
Interventora: la interventora municipal, Elena Couto Andrés, o el personal funcionari en qui delegui.

Darrera actualització: 04.07.2023 | 11:32