Guia per a la tramitació d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques

Des de l’Ajuntament es vol promoure la implantació d’instal·lacions d’energies renovables als habitatges del municipi. Per això hem editat una guia breu per la instal·lació de plaques fotovoltaiques que té l’objectiu d’informar en primera instància sobre els beneficis i els passos a seguir.

Les instal·lacions només les poden realitzar empreses instal·ladores qualificades i certificades.

El primer que s’ha de fer és posarse en contacte amb una d’aquestes empreses, que redactarà un estudi de viabilitat, oferirà un pressupost en funció de la instal·lació i lliurarà tota la documentació tècnica per adjuntar a la sol·licitud que s’haurà de presentar a l’Ajuntament.

Un cop finalitzada la instal·lació serà necessari inscriure’s al Registre d’Autoconsum de Catalunya.

Quins permisos es necessiten per fer una instal·lació?

  • Ajuntament: cal fer la comunicació prèvia del tràmit corresponent, que trobareu clicant aquí
  • Companyia elèctrica distribuidora: cal fer el procediment d'accés i connexió a la xarxa
  • Generalitat: cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.

A on i com s'han de col·locar les plaques?

  • Cobertes inclinades: les plaques estaran integrades i recolzades a la coberta, coincidint amb l’angle d’inclinació de les plaques amb el del pla de la coberta i sobresortint el mínim indispensable.
  • Cobertes planes: les instal·lacions quedaran inscrites dins el pla de 45º d’inclinació, traçat a partir de la línia de cornisa de façana exterior o de la línia horitzontal situada en el pla de façana a nivell d’acabat de coberta. No poden superar 1 m d’alçada des de la coberta plana (no per a l’àmbit industrial).
  • Espai lliure: de parcel·la en sòl urbà: no poden superar 1 m des de la rasant del sòl, ni una ocupació de la parcel·la superior al 25 % de la superfície no edificable.

 

Darrera actualització: 24.03.2022 | 12:11