Mesa de valoració de l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a situacions d'emergències econòmiques i socials

La Mesa de valoració per l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials és un òrgan tècnic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, gestionat per la Direcció de Programes Socials d’Habitatge i la Direcció de Promoció de l’Habitatge, que té la funció de valorar i proposar les adjudicacions de les sol·licituds d’allotjament, derivades des del Servei de Benestar Social, amb l’objecte d’evitar l’exclusió social i marginalitat de les unitats de convivència que es trobin en situació d’emergència.

Per iniciar el tràmit d’aquest servei podeu adreçar-vos a Can Margarit, on se us facilitarà la sol·licitud i on us informaran de la documentació necessària a presentar. També s’encarregaran de fer arribar a l’òrgan gestor (Agència de l’Habitatge de Catalunya) l’expedient per iniciar el tràmit.

Quines situacions es consideren d’emergència econòmica?

Tenen consideració de situacions d’emergència econòmica i social les següents:

 • Desnonament per deute de rendes de lloguer.
 • Execució hipotecària o dació en pagament per deute de les quotes hipotecàries.
 • Persones sense llar o sense títol jurídic o document legal que acrediti cap dret sobre l’habitatge habitual.
 • Dones en situació d’exclusió residencial per violència masclista.
 • Menors d'edat, gent gran o persones en situació de desemparament vivint en condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries.
 • Persones reconegudes com a pacients crònics i/o afectats per problemes de salut greus, agreujats per les condicions físiques i higièniques deficitàries de l'habitatge.
 • Persones amb discapacitats sobrevingudes o amb empitjorament de les capacitats funcionals que requereixin d'un habitatge adaptat a les noves necessitats.
 • Persones víctimes d'assetjament immobiliari.
 • Persones afectades per una ordre de desallotjament per males condicions estructurals de l'edifici on viuen o per causes de força major.
 • Persones derivades d'entitats de la Xarxa d'habitatge d'inserció social o assimilables.
 • Qualsevol altra situació justificada socialment per demanda de les administracions locals d’acord amb els articles 95.6 i 104.h de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Quina és la renda que s’estableix per als habitatges?

És el que es coneix com a lloguer social. La renda mensual màxima no pot superar:

 • El 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 de l’IRSC.
 • El 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC.
 • El 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95% de  l’IRSC.

Preferentment la Mesa ha d’oferir l’habitatge afectat pel procediment o alternativament un habitatge en el mateix municipi, llevat que disposi d’un informe dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a un altre municipi no afectarà negativament la situació de risc d’exclusió residencial de la unitat familiar.

La durada del contracte ha de ser per un període mínim de 3 anys.

Quins requisits s’han de complir com a sol·licitants?

A part d’acreditar degudament la situació d’emergència econòmica i social i d’altres requisits que podeu consultar a l’article 6 de la Resolució TES/987/2019, els principals requisits econòmics que heu de complir són els següents:

 • En el cas de persones que viuen soles, els ingressos mensuals han de ser iguals o inferiors a 2 vegades l’IRSC ponderat.
 • En els cas d’unitat familiars de 2 membres o més, han de ser iguals o inferiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat, excepte per a les sol·licituds de persones amb discapacitats o unitats familiars amb persones amb gran dependència que serà de 3 vegades l’IRSC ponderat.

La ponderació dels ingressos es fa en funció del nombre de membres de la unitat familiar i de la zona geogràfica de residència.

Si a la unitat familiar hi ha una o més persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, els ingressos s’han de comparar amb el del tram següent de les taules de l’IRSC publicades.

On adreçar-se per obtenir més informació?

Al departament de Serveis Socials, el Servei Local d’Habitatge o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).

També podeu consultar la Resolució TES/987/2019, de 15 d’abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya

Servei Local d'Habitatge

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Fax: 93 772 13 07
Adreça electrònica: habitatge@castellbisbal.cat
Horari:  
Dilluns i dimecres: de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Dimarts, dijous i divendres, de 09.00 a 14.00 h
Cal concertar entrevista
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 23.01.2024 | 18:55