Acta de la Junta de Govern Local de l'1 de juliol de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 23 de juny de 2022.

Acord per aprovar la Moció sobre el compliment dels drets humans a la frontera d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i Melilla a proposta dels grups municipals de l'equip de govern.

Acord per aprovar la ratificació del Decret núm. 1706/2022 de 29.06.22, que resol aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associacions de Voluntaris de Protecció Civil per dur a terme activitats en matèria de protecció civil.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al fons de prestació "Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible" en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació Juvenil Tractor Trànsit Sound System per dur a terme el projecte Tractor Trànsit Sound System.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant. Exp 2020/15/TBA

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2021/17/TBA

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística de parcel·lació de la finca 1009 de la urbanització de Can Santeugini per convertir-la en dues parcel·les.

Acord per aprovar la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis indemnitzables durant el període de suspensió de contracte de serveis de gestió de la deixalleria municipal i d'altres serveis relacionats amb motiu del Covid-19.

Acord per la concessió de llicència municipal per espectacle i activitat recreativa musical en un espai obert al públic al costat de l'edifici Casal de Benviure el dia 15.07.22.

Acord per aprovar la indemnització corresponents a les factures dels serveis d'aigua i electricitat en aplicació del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió del domini públic per a l'ús privatiu del restaurant -bar i botiga del Centre Cívic Santeugini de Castellbisbal i mentre no sigui efectiu el canvi de titularitat dels serveis de subministraments.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Fundació Privada Museu del Tractor d'Època per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar la segona pròrroga de l'adhesió del municipi de Castellbisbal a l'Acord marc d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català de Desenvolupament Local de l'ACM (exp. 2019.1 lot 2 vehicles terrestres).

Acord per aprovar la segona pròrroga de l'adhesió del municipi de Castellbisbal a l'Acord marc d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català de Desenvolupament Local de l'ACM (exp. 2019.1 lot 1 accidents).

Acord per aprovar la pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc dels serveis d'assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2020.01).

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.08.2022 | 11:49