Acta de la Junta de Govern Local de l'1 d'octubre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2021.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció del fons de prestació "Dispositius i programari per facilitar el treball remot", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2021 del Pla Xarxa de Governs Locals atorgada per la Diputació de Barcelona.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per concessió directa pel Ministerio de la Presidencia e Igualdad de la Administración del Estado en concepte de "Fondos de Estado contra la violencia de género para los ayuntamientos 2020".

Acord per aprovar la ratificació del decrt número 2021/2330, de 29 de setembre, que resol concórrer a la convocatòria de l'any 2021 per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció presentada per l'entitat Esplai Gatzara de Castellbisbal en concepte de programació d'activitats d'educació en el lleure d'infants i joves durant l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per diversos sol·licitants.

Acord per aprovar la concessió i les justificacions de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal a diversos sol·licitants.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació de l'any 2020 i modificar el termini d'execució d'un projecte.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Impúlsate en concepte d'activitats de caire social dutes a terme durant l'any 2018.

Acord per aprovar els preus públics del nou servei de perruqueria i tractaments estètics bàsics oferts al centre de dia per a la gent gran El Serral.

Acord per aprovar els dos dies festius addicionals d'obertura comercial per a l'any 2021.

Acord per ordenar solidàriament l'enderroc de la instal·lació auxiliar de gusca i coberta de xapa ondulada efectuada a la parcel·la del carrer Siurana, 12, sense disposar de títol habilitant.

Acord per ordenar solidàriament l'enderroc de les obres de substitució de teulada de l'habitatge del carrer Major, 61 sense disposar de títol habilitat.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la modificació del sistema estructural de dues naus industrials al carrer Artesans, 5-6.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal ambiental per a una activitat de fabricació de mobiliari de bany amb tractament de superfícies al carrer Artesans, núm. 5-6.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'un altell, cobert exterior i una caseta prefabricada al carrer Zenc, número 14.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal ambiental per a un canvi substancial d'una activitat de fabricació de guants de làtex per a risc elèctric al carrer Zenc, número 14.

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives per a la contractació del subministrament d'un vehiicle turisme 100 % elèctric destinat als serveis tècnics municipals.

Acord per aprovar la primera pròrroga dels contractes de serveis de sonorització, il·luminació, assistència i regidories, venda d'entrades, atenció al públic i consergeria del centre cultural Els Costals.

Acord per aprovar exercir l'opció de compra de diverses màquines càrdiovasculars destinades a les instal·lacions del complex esportiu Illa Esportiva.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de serveis de comerç de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'empresa gestora del servei de transport del centre de dia El Serral per a l'autorització d'ús del vehicle municipal adscrit al servei de transport.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 08.10.2021 | 13:30