Acta de la Junta de Govern Local de l'11 de febrer de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 4 de febrer de 2022

Acord per aprovar l'acceptació de la compensació a estats membres de forma de finançament no vinculat als costos per la contribució de personal nacional al cos permanent de FRONTEX.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya als ajuntaments on hi ha jutjat de pau per sufragar les despeses de funcionament.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat AFA de l'Institut-Escola Les Vinyes en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupaments durant l'any 2021.

Acord per aprovar les justificacions presentades pels centres escolars col·laboradors de les subvencions atorgades dins de la Campanya de Suport a l'Estudiant del curs escolar 2017-2018 i incoar procediment de reintegrament de l'import no justificat.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Club Korfbal Castellbisbal per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Institut-Escola Les Vinyes per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Futbol Sala Castellbisbal per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Escola Benviure per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per la reforma i modificació d'edifici existent al carrer Ferralla, número 28-29.

Acord per aprovar definitivament el projecte per la remodelació i millora de l'àrea de joc infantil de la plaça de Lluís Companys.

Acord per aprovar definitivament el projecte de les obres de millora de paviments de les cruïlles de Castellbisbal per a l'any 2021.

Acord per aprovar definitivament el projecte per a la millora del cementiri municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar estimar parcialment el recurs de reposició i deixar sense efecte l'ordre de retirada d'un conjunt de panells solars tèrmics de la teulada de l'habitatge del carrer Brucs, número 1 i confirmar l'ordre de retirada de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum.

Acord per aprovar la liquidació definitiva i la devolució de la garantia definitiva del contracte del servei per la prestació d'activitats i programes de prevenció de drogodependències a Castellbisbal.

Acord per aprovar la primera pròrroga o la primera modificació del contracte de serveis esportius del complex esportiu municipal "Illa Esportiva".

Acord per aprovar l'assabentat del canvi produït en la persona contractista per haver estat absorbida per fusió d'empreses en el LOT 2 del contracte del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipals.

Acord per aprovar l'assabentat del canvi produït en la persona contractista per haver estat absorbida per fusió d'empreses en el contracte de serveis de manteniment general del complex esportiu municipal "Illa Esportiva".

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte dels serveis preventius sanitaris per a actes organitzats per l'Ajuntament de Castellbisbal o amb la seva col·laboració.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de concessió del servei públic municipal de casals d'estiu de Castellbisbal per un primer període d'una temporada estival.

Acord per aprovar la tercera pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal pel contracte derivat (exp. 2018-03-D1) de l'acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local de l'Associació Catalana de Municipis.

Acord per aprovar les modificacions del projecte "Pla de suport a les polítiques socials: Castellbisbal Ocupació 2020-2021" de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el pressupost de línies d'acció indicades.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable per a la instal·lació d'un circ a la plaça de Folch i Torres.

Assabentat del decret número 2022/2057 de data 8.2.2022 que resol designar els membres de la Comissió de seguiment prevista al conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal per la licitació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers.

Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.02.2022 | 12:04