Acta de la Junta de Govern Local de l'11 de juliol de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Contank, SA amb motiu de la celebració de la Festa Major

Aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Gonvauto, SA amb motiu de la celebració de la Festa Major

Aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Gonvarri I Centro de Servicios, SL amb motiu de la celebració de la Festa Major

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a Castellbisbal Agrupació de Dones Actives

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a  Pro-Activa Open Arms

Aprovació de justificació per la prestació de caràcter econòmic especial d’urgència per afrontar el pagament del  lloguer d’un habitatge (1)

Aprovació de justificació per la prestació de caràcter econòmic especial d’urgència per afrontar el pagament del  lloguer d’un habitatge (2)

Aprovació de justificació per la prestació de caràcter econòmic especial d’urgència per afrontar el pagament del  lloguer d’un habitatge (3)

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció atorgada a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Aprovació de la convocatòria per concurrència competitiva de les beques Joves per canviar el món

Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de gespa artificial del camp de futbol

Establiment de l’ordre de les empreses licitadores del contracte dels serveis de disseny gràfic i impressió de material comunicatiu de l’Ajuntament i consideració de l’oferta econòmicament més avantatjosa

Consideració de la millor oferta qualitat-preu per a la contractació de  serveis per a la gestió del casal infantil municipal “El Mirador”

Aprovació de la certificació única i última del contracte de les obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a l’edifici de l’Ajuntament

Aprovació de sotmetre a informació pública l’adequació del Centre d’atenció als animals domèstics (CAAD) municipal i de requeriment dels informes preceptius

Aprovació inicial  de la memòria tècnica i valorada per a les obres i subministrament d’un sistema de control i gestió d’accés de vehicles a l’Illa de vianants  del centre urbà

Aprovació de concessió de la llicència per un espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària

Aprovació de declarar inadmissible el recurs de reposició contra el Plec de clàusules administratives particulars de l’expedient de contractació dels serveis per a la gestió del casal infantil municipal "El Mirador"

Donar compte de la sentència núm. 262/2018 de 28 de juny de 2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el recurs 188/2016

Darrera actualització: 23.07.2018 | 14:02