Acta de la Junta de Govern Local del 10 de juny de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 3 de juny de 2022.

Acord per aprovar la finalització del contracte de lloguer de l'immoble destinat a solucionar les mancances d'espai a l'Àrea de Cultura.

Acord per aprova la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Elenc Teatral per la programació d'activitats culturals durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import que renuncien a justificar.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a la Xarxa d'Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA) promoguda per la Diputació de Barcelona.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Gent Solidària de Castellbisbal per a la programació d'activitats durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import que renuncien a justificar.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Gent Gran de l'Espai de la Plaça de Castellbisbal per a la programació d'activitats durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import que renuncien a justificar.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a l'enderroc d'edificacions a la parcel·la 8 del polígon 1 de Can Nicolau de Dalt sector nord. 

Acord per aprovar la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora en relació amb el recurs extraordinari de revisió interposat contra l'acord de Junta que ordena la retirada de construccions existents al pati de l'habitatge del carrer Francesc Macià, 58, 1r 1a i suspendre el termini per resoldre.

Acord per aprovar reconèixer el dret a percebre l'import en concepte d'interessos de demora en el pagament d'una de les factures del servei de neteja d'escoles corresponent al lot 2 del contracte del servei de neteja del complex esportiu municipal Illa Esportiva, escoles i edificis municipals.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei d'informació i assessorament jurídic en matèria de consum.

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives per a la contractació de serveis per a la gestió del casal infantil El Mirador.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei de manteniment d'instal·lacions de prevenció d'incendis en els edificis municipals.

Acord per expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives per a la contractació de serveis de manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels aparells elevadors.

Acord per expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment d'alarmes d'intrusió per a edificis municipals.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària a realitzar en espai obert al públic al costat de l'edifici Casal del Benviure, el dia 23 de juny.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 17.06.2022 | 17:10