Acta de la Junta de Govern Local del 12 de febrer de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per ratificar el Decret núm. 361/2021, que resol concórrer en la sol·licitud a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat

Acord per aprovar l’acceptació de l’assignació econòmica atorgada al municipi de Castellbisbal per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la convocatòria del Pla ApropAMB

Acord per aprovar la finalització del contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer Onze de Setembre, 6 2n 2a, destinat a acollir una família refugiada per conflicte bèl·lic, a demanda de l’arrendador

Acord per aprovar el contracte d’arrendament dels espais denominats Sales Parroquials, Teatret i Pati de l’Esbarjo de l’Església Parroquial Sant Vicenç, per tal de celebrar diferents actes i activitats culturals municipals durant l’any 2021

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Puntaires de Castellbisbal, per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2020

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de beques als millors treballs de recerca de batxillerat, per l’exercici 2021

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d’especial urgència per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal, presentades per dos sol·licitants

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació postobligatòria

Acord per aprovar la segona pròrroga de l’adhesió de l’Ajuntament al contracte derivat (exp.2018.03-D1) de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de subministrament temporal i compartit d’un vehicle elèctric entre els serveis tècnics municipals i la ciutadania

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions i equipaments municipals per a la prevenció i control de la legionel·losi i les analítiques de potabilitat pel període d’un any

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis d’assessorament jurídic a dones afectades per situacions de desigualtat de gènere

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis d’atenció psicològica a dones afectades per situacions de desigualtat de gènere

Acord per aprovar la pròrroga del contracte del Lot 1 del servei de la gestió del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD)

Acord per aprovar l’adjudicació del Lot 1 i Lot 2 del contracte del servei d’informació i dinamització juvenil

Acord per aprovar expedient ordinari, Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives Particulars, per a la contractació del servei de manteniment dels camins municipals pertanyents a la xarxa de protecció d’incendis indicada al Pla de Prevenció d’Incendis Municipal

Acord per aprovar la consideració de la millor oferta presentada en relació al contracte de serveis de creació i producció pel Festival de les Arts NYS de Castellbisbal

Acord per adjudicar el contracte del Lot 1 i Lot 2 de les obres de millora i reparació de trams de voreres en el nucli, urbanitzacions i polígons industrials de Castellbisbal 2020

Acord per aprovar l’ordre d’enderroc de les obres de reaprofitament dels materials sobrants d’una antiga edificació auxiliar al Passeig del Pas núm. 12, per no disposar de l’oportú títol habilitant

Acord per aprovar expedient ordinari, Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del servei de la gestió del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de Castellbisbal

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic de Castellbisbal any 2019

Acord per aprobar inicialment la modificació de la modalitat del sistema d’actuació urbanística inicialment prevista per al polígon d’actuació urbanística PAU 06 Can Costa per la de cooperació

 

Darrera actualització: 01.03.2021 | 14:02