Acta de la Junta de Govern Local del 12 de novembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 5 de novembre de 2021

Acord per aprovar donar de baixa de la comptabilitat municipal els imports de l'exercici 2017 i 2019 corresponents al cànon de l'adjudicació de la concessió demanial d'ús privatiu del bar i botiga del Centre Cívic de Can Santeugini

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat  Castellbisbal Agrupació Dones Actives per a la programació d'activitats de caràcter social i cultural

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant

Acord per aprovar la justificació de la subvenció presentada per l'entitat Fundación Vicente Ferrer per al projecte de l'any 2019 "Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 18 dones i les seves famílies en situació de vulnerabilitat de la comunitat rural Anadaraopeta, districte d'Anantapur, Índia

Acord per aprovar la justificació de la subvenció presentada per l'entitat Fundación Vicente Ferrer per al projecte de l'any 2020 "Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 20 famílies en situació de vulnerabiulitat de la comunitat rural de Enugumarry, districte de Kurnool, Índia, amb perspectiva de gènere"

Acord per aprovar la justificació de la subvenció presentada per l'entitat Manos Unidas per al projecte de l'any 2020 "Millora de l'educació primària i higiene de les nenes i els nens d'un districte rural de Lygazi-Uganda (fase 2)"

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AFA de l'Escola Mare de Déu de Montserrat per a la programació d'activitats de caràcter educatiu

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Petanca Castellbisbal per a la programació d'activitats de caràcter esportiu

Acord per aprovar els preus públics de la deixalleria municipal per a l'exercici 2022 i següents

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc d'una estructura de fusta a quatre pilars i bigues a dues aigües sobre una solera de formigó i coberta per una lona de plàstic a la parcel·la del carrer Pep Ventura, 3

Acord per aprovar incoar expedient de protecció de legalitat urbanística per les obres de construcció de nova tanca a la part posterior de la parcel·la del carrer Pi, número 19 i ordenar anul·lació de la porta de comunicació entre la parcel·la i la fina de titularitat pública

Acord per aprovar la liquidació definitiva i devolució de la garantia del contracte de les obres d'instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a l'edifici de l'Ajuntament

Acord per aprovar la certificació d'obres cinquena i última del contracte Lot 1 de les obres de reparació i millora de trams de voreres del nucli urbà, urbanitzacions i polígons industrials de Castellbisbal

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de tallers de l'Espai de la Plaça per l'any 2022

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, d'acord amb la resolució ACC/2408/2021, de 26 de juliol, de l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat

Precs i preguntes

Darrera actualització: 07.12.2021 | 14:16