Acta de la Junta de Govern Local del 13 de maig de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 6 de maig de 2022.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa general d'inversions del pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per als projectes "Urbanització del carrer de la Lluna de Castellbisbal" i "Obres de reparació i millora del paviment asfàltics dels carrers de Castellbisbal".

Acord per aprovar l'acceptació dels ajuts econòmics i material del Catàleg de serveis de l'any 2022 del pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona per a les actuacions que es relacionen per a l'exercici 2022.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l'acció de suport consistent en el fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2022 del pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona corresponent al fons de prestació "Dinamització de l'activitat física i l'esport local" en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2022 del pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al recurs consistent en els fons de prestació "Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2022 del pla Xarxa de Governs Locals 2022-2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al recurs consistent en el fons de prestació "Finançament en l'àmbit de joventut" en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2022 del pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l'acció de suport consistent en el fons de prestació "Digitalització i condicionament d'equipaments esportius" en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2022 del pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l'acció de suport consistent en el fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2022 del pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al recurs consistent en el fons de prestació "Activitats culturals de les festes majors" en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2022 del pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència 2022-2023 aprovades pel Consell Metropolità.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació de Propietaris Can Campanyà Residencial de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import al que renuncien a justificar.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació de veïns La Solana de Can Santeugini de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat AMPA de l'Escola Bressol Municipal La Caseta de Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import al que renuncien a justificar.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat AMPA de l'Institut Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import al que renuncien a justificar.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Institut Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2021.

Acord per aprovar l'assabentat del document Pla d'actuació en cas d'inundació presentat per donar compliment a les condicions particulars imposades a l'expedient 2019/14/OV per a la construcció de nau industrial sense ús específic al carrer Ferralla, núm. 24.

Acord per aprovar desestimar les al·legacions i denegar l'atorgament de la llicència urbanística per a la construcció d'un cobert desmuntable a les parcel·les 25 i 27 del polígon 1 (sector nord Can Nicolau de Dalt).

Acord per aprovar la liquidació corresponent al servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona-Castellbisbal (V-2164) de l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'excés de subvenció.

Acord per aprovar executar la sentència dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu número 16 de Barcelona en el sentit de declarar la falta de responsabilitat de les entitats Sacyr Construcción SA i Scrinser SA en els danys generats pel col·lapse parcial del mur de contenció de la urbanització Costablanca.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del LOT 2 del subministrament del maquinari pel nou sistema de SGBDR Oracle i serveis de migració.

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental 2014/000005/AO per a una activitat de manipulació, envasat i magatzem per a la comercialització de colorant i productes químics a la nau del carrer Òptica, núm. 11 per a la substitució dels cremadors de gasoil de les calderes de vapor per cremadors de gas natural.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal ambiental per a una activitat de producció d'equips electromecànics per a l'automoció al carrer Electricitat 5-6.

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 4 del vigent pressupost 2022.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.05.2022 | 16:48