Acta de la Junta de Govern Local del 14 de gener de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 7 de gener de 2022

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Moments, Associació de Fotografia de Castellbisbal en concepte de diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import que renuncien a justificar.

Acord per aprovar la col·laboració entre l'institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei i l'Ajuntament de Castellbisba per a la formació pràctica d'una alumna a l'Àrea de Serveis Territorials.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de l'edificació auxiliars d'ús indeterminat existent a la parcel·la 47D del sector sud de Can Nicolau de Dalt.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut del Lot 2 (Can Santeugini) de les obres de canvi de lluminàries a teconologia LED de l'enllumenat públic del nucli urbà i de Can Santeugini de Castellbisbal.

Acord per aprovar la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis indemnitzables durant el període de suspensió del contracte amb motiu de la COVID-19 del servei per a la prestació d'activitats i programes de prevenció de drogodependències a Castellbisbal.

Acord per aprovar rebutjar les ofertes per no presentar el book requerit al plec de clàusules administratives i adjudicar el contracte dels serveis de disseny gràfic del material comunicatiu de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei de tallers a l'Espai de la Plaça: cursos de formació no reglada d'atenció comunitària.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte dels serveis de creació i producció del Festival de les Arts NYS de Castellbisbal.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal ambiental per a una activitat de reciclatge de plàstic al carrer La Farga, número 19.

Assabentat de la sentència número 5245 de 30.12.21 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.01.2022 | 12:08