Acta de la Junta de Govern Local del 14 de maig de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de maig.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Colla Sardanista Marinada.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació de Puntaires de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Propietaris de la urbanització Costablanca.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Molta Comèdia.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Hobby Garrafot.

Acord per aprovar el Pla i protocol de funcionament del Museu de la Pagesia de Castellbisbal (situació COVID-19).

Acord per aprovar la justificació parcial de la subvenció aotrgada a l'AMPA de l'escola bressol municipal La Caseta.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'AFA de l'Institut-Escola Les Vinyes.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Escola Benviure.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club Patí Artístic Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per dos sol·licitants.

Acord per aprovar la concessió de prestacions de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d'habitatges dels jvoes de Castellbisbal presentades per dues sol·licitants.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

Aprovar la concessió de llicència urbanística per a la legalització de les obres d'ampliació, reforma interior i canvi d'ús en habitatge unifamiliar aïllat al carrer Montnegre, núm. 1.

Acord per aprovar desestimar les al·legacions formulades i confirmar l'acord de la Junta de Govern Local de 23.04.2021 pel qual es denega la llicència urbanísitca per la canvi d'ús del local situat a la planta baixa de l'edifici de l'av. Pau Casals, núm. 14 amb accés pel carrer Sant Joan, núm. 19 per convertir-lo en habitatge.

Acord per aproar, novament, expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de serveis de gestió del servei municipal del centre de dia per a la gent gran "El Serral" i altres complementaris.

Acord per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia dipositada en la contractació de serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris de l'Escola Bressol Municipal La Caseta.

Acord per excloure de la licitació les ofertes formulades per unes empreses per haver superat el pressupost de licitació i considerar la millor oferta qualitat-preu en la contractació de la concessió de servei públic del casal d'estiu any 2021.

Acord per acordar la segona pròrroga del contracte del Lot 4 "Alarmes i equipaments d'extinció d'incendis" del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals.

Acord per aprovar la concessió de la llicència municipal ambiental per a una activitat de laboratori de veterinària al carrer Ferro, núm. 9 i aprovar la bonificació del 50 % de la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.05.2021 | 10:13