Acta de la Junta de Govern Local del 15 d'octubre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 8 d'octubre de 2021.

Acord per aprovar les justificacions corresponents a la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentades per dues sol·licitants.

Acord per aprovar inicialment el projecte executiu per a una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a l'IE Les Vinyes.

Acord per aprovar la concessió de llicència ambiental per a espectacle públic i activitat recreativa musical en un espai obert al públic a costat de l'edifici Casal de Benviure, el dia 16.10.2021.

Acord per aprovar la concessió de llicència ambiental per a espectacle públic i activitat recreativa musical en un espai obert al públic a costat de l'edifici Casal de Benviure, el dia 23.10.2021.

Acord per aprovar l'autorització de la realització d'un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica del carrer Ferralla, número 26.

Donar compte de sentència número 3867 de data 30.09.2021, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència número 130/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.10.2021 | 11:13