Acta de la Junta de Govern Local del 16 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de les actes de les sessions ordinàries dels dies 2 i 9 de juliol de 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Cuca de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2020 i requerir el reintegrament de l'import que renuncien justificar.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació de veïns La Solana Can Santeugini de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat AMPA de l'Escola Els Arenys en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció a l'entitat AFA de l'Escola Mare de Déu de Montserrat de Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2020 i requerir el reintegrament de l'import no justificat.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat AMPA de l'Institut Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Agrupació de Defensa Forestal de Castellbisbal en concepte d'activitats en matèria de viglància i prevenció d'incendis forestals de l'exercici 2020.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Escola Els Arenys per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per desestimar el recurs de reposició i confirmar l'acord de Junta de Govern Local de 28.05.2021 on s'aprova l'ordre d'enderroc de l'edifici destinat a centre de formació al carrer Manganès, 2 per no disposar del títol habilitant corresponent.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres de construcció d'un mur de contenció per a una fossa al carrer Acústica, número 11 per no disposar del títol habilitant corresponent.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc d'un mòdul prefabricat a l'interior de la finca del paratge Turó de Salses (parcel·la 63 del polígon 13) per no disposar del títol habilitant corresponent.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística de parcel·lació de la finca situada al carrer Indústria, 32 per convertir-la en dues finques amb una nau industrial cadascuna.

Acord per adjudicar la contractació del Lot 1 de serveis d'identificació i elaboració de material gràfic, disseny i maquetació del llibre Castellbisbal, una història pota-roja. De l'antiguitat a 1979.

Acord per aprovar inicialment la modificació del contracte del servei de netejaa, desinfecciói i subminnistrament de material higiènic als edificis municipals,e scoles o complex Illa Esportiva de Castellbisbal.

Acord per aprovar la certificació terca i última de les obres de millora i reparació del paviment asfàltic de trams de carrers en el terme municipal de Castellbisbal, any 2019.

Acord per denegar la llicència municipal sol·licitada per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària a realitzar en un espai obert al públic al costat de l'edifici Casal de Benviure.

Acord per aprovar l'atorgament dels ajuts econòmics a les activitats de restauració, forns/cafeteries (amb epígraf de cafeteria), centres d'estètica i bellesa, titulars d'un parc infantil privat i els gimnasos amb establiment a Castellbisbal.

Acord per aprovar l'atorgament dels ajuts/subvencions destinats als ajuts econòmics al comerç, restauració i persones treballadores autònomes amb centre de treball obert COVID-19.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 10.08.2021 | 12:26