Acta de la Junta de Govern Local del 18 de febrer de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de l'11 de febrer de 2022

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 1 del vigent pressupost 2022

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'actuació "Inversions a la xarxa de clavegueram municipal per connectar nuclis que actualment no hi estan connectats i garantir que tot el territori metropolità disposi de serveis de clavegueram en el marc del Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l'AMB 2020-2023

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria del 2022 del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona amb el projecte d'actuació del recurs "Assistència de personal tècnic en tribunals i òrgans de selecció" inclòs en el Catàleg de Serveis 2022

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Moments, Associació de Fotografia de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Aula d'Extensió Universitària de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Penya Blaugrana Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Club Petanca Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021

Acord per aprovar el nou conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal per a l'execució del projecte "Vies Blaves Barcelona"

Acord per aprovar definitivament el projecte d'adequació de les gateres municipals

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la reforma de l'edifici d'oficines i laboratori al carrer Ferralla, núm. 27

Acord per aprovar la denegació de llicència municipal de parcel·lació de l'edifici existent al carrer Santiago Rusiñol.

Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició i confirmar l'ordre d'enderroc del porxo existent a la parcel·la del carrer Foix, núm. 22

Acord per aprovar l'autorització per realitzar un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica d'Endesa al carrer Ferralla, núm. 26

Acord per aprovar la pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc del Consorci Català de Desenvolupament Local del servei d'assessorament i mediació d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Acord per aprovar la primera pròrroga de concessió del servei de retirada, trasllat  i dipòsit dels vehicles declarats abandonats i i fora d'ús per al seu posterior desballestament

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de gestió de la Deixalleria Municipal i d'altres serveis relacionats.

Acord per aprovar declarar inadmissible el recurs de reposició interposat contra l'acord de Junta de l'11.02.2022 que estima parcialment el recurs de reposició formulat deixant sense efecte l'ordre de retirada d'un conjunt de panells solars tèrmics i confirmar l'ordre d'enderroc de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al carrer Brucs, número 1.

Assabentat del decret número 2022/313 de data 10.02.2022, que resol aprovar les bases reguladores del procés de selecció de tres conserges i un auxiliar administratiu per a la realització del Pla de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Precs i preguntes

Darrera actualització: 14.03.2022 | 12:00