Acta de la Junta de Govern Local del 18 de març de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de l'11 de març de 2022

Acord per aprovar el compte de gestió recaptatòria presentat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l'exercici 2021.

Aprovar el compte de gestió recaptatòria de multes de circulació per sancions presentat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l'exercici 2021.

Aprovar la pròrroga sol·licitada del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'empresa Autocares CER, SA per a l'autorització temporal d'ús de vehicle adscrit al servei de transport del Centre de Dia El Serral modificant el punt cinquè.

Acord per aprovar la pròrroga del termini de justificació, aprovar les justificacions presentades i incoar procediment de reintegrament de les subvencions de material escolar i sortides atorgades i no justificades pels centres escolars col·laboradors de la campanya de suport a l'estudiant del curs 2018/2019.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per dues sol·licitants.

Acord per aprovar una pròrroga en el termini d'execució del projecte de la Fundación Vicente Ferrer "Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament adequat des d'una perspectiva de gènere per a 43 famílies de la comunitat rural Ganigera, districte Anantpur" de l'any 2021.

Acord per aprovar la modificació del termini d'execució i la modificació del pressupost del projecte de la Fundación Vicente Ferrer "Garantir l'accés al dret a una educació inclusiva de qualitat. Centre d'educació inclusiva per a estudiants de secundària amb discapacitat" de l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Unió Esportiva Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives desenvolupades durant l'any 2021.

Acord per aprovar la despesa corresponent a l'aportació de l'Ajuntament de Castellbisbal al Consorci de Normalització Lingüística per a l'exercici 2022.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la reforma integral d'habitatge unifamiliar entre mitgeres amb instal·lació de bastida al carrer Josep Anselm Clavé, num. 45.

Acord per aprovar l'ordre de retirada pel pal de fusta de servei telefònic al carrer Panadella enfront del número 24 per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar l'autorització per realitzar un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica de Red Elèctrica de España situada al carrer Ferralla, núm. 26

Acord per acceptar la bestreta i acceptar la liquidació del retorn de cànons de residus per a l'exercici 2020.

Acord per aprovar considerar justificada l'existència de causa de modificació i/o necessitat d'aplicar el restabliment de l'equilibri econòmica i financer i modificar el contracte de concessió de domini públic per a l'ús privatiu del restaurant-bar botiga del Centre Cívic Santeugini.

Acord per aprovar la contractació de lloguer del local situat al carrer Francesc Macià núm. 64 destinat al Departament de Joventut.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 05.04.2022 | 12:30