Acta de la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la desestimació del recurs de reposició interposat contra denegació d’ajuts de la campanya Suport a l’Estudiant 2019-2020

Acord per aprovar l’addenda al conveni de col·laboració pel finançament de la contractació del personal de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'institut Escola Les Vinyes

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Societat de Caçadors de Castellbisbal

Acord per aprovar l’atorgament de la beca pel projecte d’investigació inèdit sobre Castellbisbal

Acord per aprovar l’establiment de l’ordre de les empreses licitadores per ordre de puntuació i adjudicar el contracte de les obres de substitució del sistema de climatització dels vestidors del pavelló de l’Illa Esportiva

Acord per aprovar el projecte de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic de Castellbisbal

Acord per aprovar la memòria valorada de les obres de senyalització horitzontal en la via pública, l’expedient ordinari per a la contractació d’aquestes obres i els plecs de clàusules administratives particulars

Acord per aprovar l’expedient ordinari i els plecs de clàusules administratives particulars per la contractació de les obres de reurbanització del passatge entre el c. Santa Rita i el c. Electrònica

Acord per aprovar l’establiment de l’ordre de les empreses licitadores i la consideració de la millor oferta qualitat-preu per a la contractació dels serveis esportius de l'Illa Esportiva

Acord per aprovar la denegació de la llicència urbanística per a la legalització de reforma i ampliació d’habitatge

Acord per aprovar la denegació de la llicència urbanística per a la rehabilitació d’edifici per realitzar canvi d’ús a habitatge  unifamiliar

Acord per aprovar l’ordre d’enderroc del cobert amb ús d’aparcament

Acord per aprovar l’atorgament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, una subvenció per desenvolupar projectes de cooperació

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'associació ImpulsaT

Acord per aprovar l’expedient ordinari i els plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de coworking

Acord per aprovar l’expedient ordinari per a la contractació dels serveis de jardineria de l'Illa Esportiva, els plecs de clàusules i la despesa derivada

Acord per aprovar la modificació del contracte del lot 4 “Alarmes i equips d’extinció d’incendis” del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Fundación Vicente Ferrer

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’associació Mans Unides

Acord per aprovar la  modificació pressupostària número 9 del vigent Pressupost 2019

Acord per aprovar la millor oferta qualitat-preu per a la contractació del subministrament d’un vehicle adaptat per al transport d'usuaris d'El Serral

Acord per aprovar el projecte modificat de les obres de reforma dels vestidors de les piscines cobertes de l’Illa Esportiva

Darrera actualització: 17.01.2020 | 10:35