Acta de la Junta de Govern Local del 20 de gener de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de gener de 2023.

Acord per aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció al curs Entorn Google, als efectes, forma i terminis establerts en l'article 47 RDL de la Llei 2/2044 de 5 de març, reguladora de les hisendes locals.

Acord per ordenar al senyor Juan José Rodríguez Rodríguez la retirada de rètols existents sobre el local del carrer Major núm. 107 i del carrer Doctor Llarc d'aquest municipi, que no disposen de l'oportú títol habilitat.

Acord per ordenar als senyors María Cargia del Todo i Iban Fernández Auarujo l'enderroc de les obres de reforma integral de l'habitatge situat al carrer Major núm. 9 d'aquest municipi, que no disposen de l'oportú títol habilitat.

Acord per ordenar a la senyora María Ramírez Jiménez l'enderroc d'un volum auxiliar de forma esfèrica sense ús determinat, sobre una feixa formada per un mur de contenció i una escullera de 1,80 m. d'alçada, a la parcel·la del carrer Matagalls núm. 35 d'aquest municipi, que no disposen de l'oportú títol habilitat.

Acord per concedir la llicència urbanística 2019/34/OV sol·licitada pel senyor Josep Miquel Puig Ribas per a la construcció de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres en planta primera i segona amb una plaça de garatge vinculada (c. Pi i Margall, 5-7, plaça 30), local comercial en planta baixa i planta soterrani, al carrer Major núm. 20 d'aquest municipi.

Acord per concedir llicència urbanística sol·licitada pel senyor Heriberto Diaz Jiménez per un moviment de terres en finca agrícola, al paratge Can Puig d'aquest terme municipal (parcel·la 32 del polígon 37).

Acord per aprovar el pagament al Consell Comarcal del Vallès Occidental en concepte de quota de participació econòmica de foment de turisme per a l'any 2023 de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per el desenvolupament de la xarxa itinerant per a la dinamització de l'ocupació i el comerç durant l'any 2023.

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia definitiva, dipositada per l'empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección SAU, amb motiu del contracte del servei de neteja i subministrament de material higiènic de l'Illa Esportiva Municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis indemnizables percebuda per l'empresa Limpieza y Desinfección SAU, durant el període de suspensió del contracte amb motiu del Covid 19 del servei de neteja i subministrament de material higiènic de l'Illa Esportiva Municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte de concessió del servei de cantina del complex esportiu municipal "Illa Esportiva" de Castellbisbal amb la Sra. Maria del Carmen Payar del Valle.

Acord per declarar la resolució del contracte de les obres per a l'adequació de les gateres municipals de Castellbisbal, adjudicat a l'empresa Tallers Vidal SL/U, amb CIF B25601816, per mutu acord.

Acord per aprovar una pròrroga en el termini de justificació de les subvencions concedides dins la campanya de suport a l'estudiant del curs 2020/2021 als centres escolars, aprovar les justificacions presentades i incoar procediment de reintegrament.

Acord per aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte de concessió del servei de retirada, trasllat i dipòsit dels vehicles declarats abandonats i fora d'ús per al seu posterior desballestament amhb l'empresa Auto-Grúas Sant Jordi SL.

Acord per aprovar la justificació i pagament de la prestació social corresponent a la convocatòria 2021 de prestacions socials de caràcter econòmic d'urgència social en règim de concurrència competitiva, per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació i pagament de la prestació social corresponent a la convocatòria 2021 de la prestació social corresponent a la convocatòria 2021 de prestacions socials de caràcter econòmic d'urgència social, en règim de concurrència competitiva, per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal.

Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de reconèixer l'esforç, la dedicació i l'originalitat de les comparses participants en el Concurs de la Rua de Carnestoltes de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció d'un mur de contenció de terres i pavimentació en el passeig de Santa Margarida, 8-10, de la urbanització Costablanca en tres setmanes fins al 16 de febrer de 2023, data en que hauran d'estar finalitzades.

Acord per aprovar classificar les ofertes per ordre decreixent de manera que es considera millor oferta relació qualitat-preu la presentada per l'empresa IQEMBU SL amb CIF B42953208 per import de 52.308,30€ IVA inclòs, per la contractació dels serveis d'informació i dinamització juvenil.

Donar compte de la interlocutòria dictada en el procediment abreujat núm. 460/2021 de data 10.11.22 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona.

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 26.01.2023 | 08:51