Acta de la Junta de Govern Local del 21 de gener de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 14 de gener de 2022

Acord per arpovar concórrer en la convocatòria de subvencions en l'àmbit de les biblioteques de l'OSIC de la Generatlitat de Catalunya per a la concessió de subvencions en espècie per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec al Fons Next Generation UE per a l'any 2022

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer dels joves de Castlelbisbal presentada per dues sol·licitants.

Acord per aprovar la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar la subvenció concedda al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació local descentralitzada al desenvolupament als països del tercer mon l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció cocnedida a l'entitat Club Boxeo Castellbisbal per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Club Escacs Castellbisbal per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021

Acordar l'enderroc de l'edificació existent (cobert) a la parcel·la del carrer Mestre Morera, 51

Acord per ordenar l'enderroc de les obres de rehabilitació del terrat de l'edifici del carrer Bellesguard, 12

Acord per aprovar l'ordre de retirada dels panells solars tèrmics d'autoconsum ACS i calefacció situats a l'habitatge del carrer Mimosa, 9 i Av. Taronger, 10

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística municipal per a la construcció d'habitatge unifamiliar amb garatge gual i connexió a la xarxa de clavegueram al passeig del Torrent, número 17

Acord per aprovar la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis indemnitzables durant el període de suspensió del contracte amb motiu del COVID-19 del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat a centre especials de treball i altres a Castellbisbal

Acord per aprovar la denegació de la llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntables per a la instal·lació i funcionament d'una atracció de fira durant la Festa Major d'hivern

Acord per aprovar la certificació quarta i última de les obres corresponents a la remodelació integral del pati infantil de l'escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable per a la instal·lació i funcionament d'una atracció de fira a la plaça de Folch i Torres els diumenge 23 de gener de la Festa Major d'hivern

Donar compte de l'auto número 7/2022 de data 10.01.22 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona

Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.01.2022 | 11:49