Acta de la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Cuca de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Institut Escola Les Vinyes

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Karate Shotokan Ryu Kase Ha Catalunya

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Club Aeromodelisme Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Escola Mare de Déu de Montserrat

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’Associació de Veïns Santa Teresita

Acord d’aprovació del conveni subvencional a l’Esplai Gatzara

Acord d’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de Cooperació i Desenvolupament destinades a entitats privades sense ànim de lucre per l’any 2019

Acord d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament d’una beca per al projecte d’investigació inèdit sobre la Vila i terme municipal de Castellbisbal en els camps cultural, històric, artístic, social, econòmic, urbanístic i científic

Acord d’aprovació de la pròrroga de la concessió administrativa  per a l’ús privatiu del domini públic del Bar-restaurant i botiga del Centre Cívic de Can Santeugini

Acord d’aprovació de la primera pròrroga i última del contracte de serveis de disseny gràfic i impressió del material comunicatiu de l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord d’aprovació de considerar la millor oferta per a la contractació dels serveis postals de l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord d’aprovació de l’establiment de l’ordre de les empreses licitadores i l’adjudicació del contracte de subministrament de bosses compostables per fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals a les llars

Acord d’aprovació de l’acceptació de la bestreta per a 2019, acordada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del retorn del cànon que correspon a l’Ajuntament de Castellbisbal en relació a la gestió dels residus municipals

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Escola Els Arenys per “Actuacions de sensibilització i petites inversions per millorar la gestió energètica de l’escola l’any 2018

Acord d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellbisbal i l’empresa Autos Castellbisbal, SA per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Castellbisbal per a l’exercici 2019

Acord d’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’un equipament sanitari

Acord d’aprovació de la concessió  de llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar (I)

Acord d’aprovació de la concessió de llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar (II)

Acord d’aprovació de la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d’activitats comunicades

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a la Casa de Andalucía

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari i dels Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del servei de neteja dels centres educatius públics de Castellbisbal

Acord d’aprovació de continuar el procediment de licitació en l’expedient ordinari per a la contractació del subministrament d’un camió destinat a la Brigada Municipal d’Obres i un vehicle adaptat destinat al centre de dia, mitjançant procediment obert amb mesures d’eficiència

Acord d’aprovació del Conveni subvencional amb l’entitat Gent Gran de l’Espai de la Plaça

Acord d’aprovació de la modificació pressupostària núm. 4 del Pressupost 2019

Assabentat de la sentència núm. 90/2019 de 25 d’abril de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona

Darrera actualització: 30.05.2019 | 18:41