Acta de la Junta de Govern Local del 23 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de juliol.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Associació de Veïns del carrer Santa Rita per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Potafocs Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Fundació Privada Museu del Tractor de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Propietaris de la urbanització Costablanca de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Casa de Andalucía de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per dues sol·licitants.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Escola Benviure per dur a terme activitats de caràcter educatiu.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat AFA de l'Escola Benviure en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Creu Roja Baix Llobregat en concepte de les activitats de caràcter social, ajudes a col·lectius vulnerables, tallers prevenció COVID-19 als centres educatius desenvolupades durant l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Hipofam en concepte d'activitats de caire social i solidari desenvolupades durant l'any 2020.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Agrupació de Defensa Forestal de Castellbisbal per dur a terme activitats en matèria de vigilància i prevenció d'incendis.

Acord per aprovar l'exercici de l'opció de compra de dos vehicles destinats a la Policia Local.

Acord per rebutjar l'oferta presentada i declarar deserta la licitació relativa a la contractació dels serveis d'assistència tècnica de coordinació i gestió qualificada del manteniment dels edificis municipals de Castellbisbal.

Acord per considerar la millor oferta qualitat-preu en relació amb la contractació dels serveis d'infermeria escolar en els centres d'educació infantil, primària i secundària públics de Castellbisbal.

Acord per rebutjar les ofertes presentades per una empresa, classificar i considerar les millores ofertes relació qualitat-preu relatiu a la contractació dels serveis de gestió del servei municipal del centre de dia per a la gent gran "El Serral" i altres serveis complementaris.

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis d'impressió de material comunicatiu de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 11.08.2021 | 10:43