Acta de la Junta de Govern Local del 23 de juny de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18 de juny

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Propietaris Can Campanyà Residencial.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal, La Xarxa.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer presentada per dues sol·licitants.

Acord per aprovar la continuïtat de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal al programa "Servei Local de Teleassistència" de la Diputació de Barcelona 2021-2024.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'AMPA Escola Municipal de Música Miquel Blanch.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club Tennis Castellbisbal.

Acord per aprovar definitivament el projecte executiu de les obres de millora dels espais exteriors de l'Institut Escola Les Vinyes.

Acord per aprovar la pòrroga del contracte Lot 6 "Serveis provisionals i temporals" del contracte del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals.

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica per a la realització de treballs arxivístics extraordinaris a l'Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de remodelació integral del pati infantil de l'escola Mare de Déu de Montserrat.

Acord per concedir la llicència municipal ambiental per a una activitat de pintat i serigrafiat de mostraris d'ungles de plàstic per a la indústria cosmètica.

Acord per concedir la llicència municipal per a un espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària en un espai obert al públic al costat de l'edifici Casal de Benviure, el dia 3 de juliol de 2021.

Acord per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte de concessió del servei públic d'atenció a la gent gran en el centre de dia "El Serral".

Acord per aprovar la certificació única i última de les obres per a la implantació d'un carril bici entre els nuclis urbans de Castellbisbal i El Canyet.

Assabentat del decret número 2021/1596 de 18 de juny de 2021 que resol comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 105/2021-F del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 04.08.2021 | 14:12