Acta de la Junta de Govern Local del 25 de febrer de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 18 de febrer de 2022

Acord per aprovar l'acceptació de l'ingrés efectuat per la Generalitat de Catalunya en concepte de la part corresponents dels ingressos generats per l'impost sobre estades en establiments turístics des destinar-los a actuacions de promoció turística.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria i sol·licitar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura una subvenció consistent en la contractació de les actuacions d'espectacles d'arts escèniques i concerts professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat.

Acord per aprovar la finalització del contracte d'arrendament de l'habitatge del carrer Nou, número 15.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Comerciants de Castellbisbal per a la dinamització del comerç durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Hipofam per les actuacions de caràcter social i solidari desenvolupades durant l'any 2021.

Acord per aprovar la convocatòria mitjançant procediment de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació i desenvolupament destinades a entitats sense ànim de lucre.

Acord per atorgar una pròrroga en el termini d'execució del projecte "Millora de l'accés a la salut ocular de qualitat per combatre eficientment la pobresa i les desigualtats de gènere, Bolívia per a l'any 2021" subvencionat a l'entitat Fundació Privada Ulls del Món.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar parcialment la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant i requerir reintegrament de l'import no justificat.

Acord per aprovar l'addenda al conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinada a l'EAIA, entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellbisbal per a l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Club Bàsquet Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Esport Motor Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2021.

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc pel subministrament d'equips d'impressió i multifunció, en les modalitats de compra i arrendament amb destinació a les entitats locals de Catalunya i subscriure el contracte basat en l'acord per a l'adquisició de tres equips d'impressió.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte del servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal del municipi de Castellbisbal.

Acord per aprovar apreciar la impossibilitat d'execució del contracte de concessió del servei de cantina del complex esportiu Illa Esportiva a causa de les mesures de prevenció adoptades per lluitar contra la malaltia del SARS-CoV2 i aprovar el manteniment de l'equilibri econòmic de la concessió mitjançant la condonació del cànon mensual.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de concessió del servei de cantina del complex esportiu Illa Esportiva.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 04.03.2022 | 18:00