Acta de la Junta de Govern Local del 26 de març de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la ratificació del decret 2021/768, de 19 de març. que resol concórrer a la convocatòria i sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per finançar el projecte "Impulsar les programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al protocol del circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals.

Acord per aprovar la proposta del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal per regular la permuta de dos vehicles.

Acord per aprovar el contracte privat i el plec de clàusules de lloguer de les instal·lacions del Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal per a la realització d'actes i activitats organitzades per l'Ajuntament durant l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per l'Ajuntament al Club Bàsquet Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentades per dos sol·licitants (I).

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer dels habitatges dels joves de Castellbisbal presentades per dos sol·licitants (II).

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer dels habitatges dels joves de Castellbisbal presentades per dos sol·licitants (III).

Acord per aprovar despesa i autoritzar el pagament en concepte d'aportació per a l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Castellbisbal al Consorci per a la Normalització Lingüística.

Acord per aprovar l'adhesió del municipi de Castellbisbal a l'àmbit territorial de cobertura del punt local del servei del programa Reempresa de Rubí, durant el període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2023.

Acord per aprovar el document corresponent a l'informe de revisió del Sistema de Gestió per a la direcció-planificació del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'Ajuntament de Castellbisbal - Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de l'ajut atorgat corresponent a la convocatòria de la III Beca de Recerca sobre Castellbisbal.

Acord per aprovar el compte de la gestió recaptatòria presentat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l'exercici 2020.

Acord per aprovar el compte de gestió recaptatòria de multes de circulació per sancions presentat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l'exercici 2020.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc del porxo de fusta instal3lat al carrer Siurana, 10 per no disposar de títol habilitant corresponent.

Acord per aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del Lot 2 de reparació i millora de trams de voreres del nucli urbà, urbanitzacions i polígons de Castellbisbal 2020.

Acord per aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic 2020.

Acord per aprovar expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis de gestió del Servei Local d'Habitatge.

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia dipositada pel contracte de serveis postals.

Acord per aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2020.

Darrera actualització: 08.04.2021 | 13:57