Gestió de residus

Del 29 de novembre al 29 de desembre de 2023 de 00:00 a 00:00

Indicadors de recollida selectiva a Castellbisbal

 

A Castellbisbal, Residu mínim

Segons Text refós de la Llei reguladora dels residus, la gestió dels residus municipals és competència dels municipis. Per tant, cada ajuntament té la potestat de decidir quin és el model de recollida dels residus municipals que més s'adequa al seu territori i població.

A Castellbisbal, des del 1997, seguim el model de gestió de residus anomenat Residu Mínim que consisteix en separar la brossa en quatre fraccions:

 

Residu Mínim

La inorgànica
Inclou qualsevol residu que queda després que haguem separat els residus d'origen orgànic, el vidre i el paper-cartró i d'altres fraccions menys importants pel que fa al seu volum: residus especials, tèxtils, etc. Per exemple: envasos de plàstic, paper d'alumini, llaunes fèrriques o d'alumini, restes de ceràmica, cendra, pols d'escombrar, burilles de cigarreta, bolquers, bosses de plàstic, articles de pell, etc.

Amb un consum responsable podem reduir la generació de residus.

L'orgànica
Inclou tots els residus provinents de les restes de menjar o qualsevol residu d'origen animal o vegetal com ara esporga de jardí, taps de suro, paper de cuina, closques d'ou, ossos, restes de fruites i verdures, etc.

L'objectiu és recollir tota la brossa orgànica que es generi: amb 100 kg de brossa orgànica es poden obtenir 60 kg de compost!

Una bona separació de la brossa orgànica comporta millorar la qualitat del compost obtingut i incrementar l'import econòmic que paga l'Agència de Residus de Catalunya al nostre municipi en concepte de retorn del cànon.

Lluitar contra el malbaratament alimentari ens ajudarà a reduir la generació de residus orgànics.

El paper i cartró
Inclou fulls de paper, caixes de cartró, cartronet de productes de petit format, rotllos buits de paper, diaris, revistes, fulletons de publicitat... No hi aboqueu paper brut de greixos o pintures, plastificats, paper d'alumini, grapes, etc. ja que aquests materials dificulten el procés de reciclatges per aconseguir fabricar un nou paper de qualitat. Plegueu el cartró el millor possible per aprofitar la capacitat del contenidor al màxim.

L'objectiu és separar la totalitat del paper i cartró que no fa servei a casa perquè del paper recollit se'n recicla pràcticament el 100 %.

Reutilitzeu les caixes grans de cartró, feu servir les dues cares del paper, utilitzeu paper reciclat i no feu impressions que no siguin estrictament necessàries. Els llibres en bon estat, no els llenceu, intercanvieu-los!

El vidre
Inclou ampolles i pots de vidre, vidre trencat, etc. No hi aboqueu ni fluorescents, ni bombetes, ni ceràmica, ni plaques de vidre armat o miralls, ni taps. 

L'objectiu és reduir el volum de residus de vidre així com el volum d'envasos de vidre i d'altres materials.

Cal fer servir el major nombre d'envasos de vidre retornats possible.

Darrera actualització: 4.12.2023 | 17:21