Voluntariat al CAAD

Del 16 de setembre de 2014 al 15 de setembre de 2024 de 09:57 a 09:57

El programa de voluntariat del CAAD és un projecte que té com a objectiu buscar la implicació ciutadana en diverses tasques de suport que fan que la vida dels animals al centre sigui molt més confortable.

El personal del centre explica a les persones voluntàries com portar a terme les tasques i el material que s’utilitza.

Qui pot ser voluntari?

Poden ser voluntaris/es totes les persones majors de 18 anys, sempre que tinguin la capacitat legal d’actuar per elles mateixes, i tots els menors d’edat, a partir de 8 anys, amb l’autorització d’una persona major d’edat que els representi legalment.

La voluntat d’accedir a la condició de voluntari es formalitzarà mitjançant la presentació d’una sol·licitud on es recollirà la seva disponibilitat i compromís de col·laboració amb el CAAD, d’acord amb el model aprovat a l’efecte, que s’haurà de lliurar al propi Centre, degudament complimentada i signada. En el cas dels voluntaris menors d’edat, la sol·licitud haurà de ser signada també pel seu tutor/a legal.

Per ser voluntari/ària s ‘ha de presentar al CAAD una sol·licitud on es recollirà la disponibilitat i compromís de col•laboració. És molt important que es consideri la col·laboració com un compromís seriós envers els animals; la persona voluntària ha de ser honesta i realista amb el centre i amb si mateixa amb relació a les necessitats, desitjos i disponibilitat de temps.

També cal que respecti les decisions dels responsables del centre quant als animals, que segueixi les instruccions relatives a l’assignació de tasques, que no descuidi mai la seva seguretat i que eviti situacions de risc o en les quals es pugui trobar incòmoda o amb por.

Tot el personal voluntari disposarà d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil, un carnet acreditatiu o identificació que caldrà exposar des del moment en què s’accedeixi a la instal·lació.

Per a més informació...

Si voleu més informació, podeu consultar el web del CAAD o enviar-los un correu electrònic a caad@castellbisbal.cat

Darrera actualització: 22.11.2023 | 17:26