Àrea de Recursos Humans i Organització Interna

Aquesta àrea assumeix les competències en les matèries següents:

  • Organització interna i planificació i coordinació dels recursos humans
  • Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
  • Processos de delecció i de provisió de llocs de treball: aprovar les bases i les convocatòries, nomenar els funcionaris de carrera, nomenar el personal interí i cessar-los, contractar el personal laboral
  • Gestió dels recursos humans: establir les condicions de treball dels llocs, autoritzar les nòmines i la seguretat social, avaluar el rendiment dels empleats, incoar expedients disciplinaris i acordar les mesures cautelars, sancionar el personal excepte les sancions de separació del servei del personal funcionari i d'acomiadament del personal laboral, autoritzar les llicències i els permisos, establir les mesures de prevenció de riscos, d'emergència i de salut laboral, autoritzar la formació del personal, etc.
  • Relacions amb els representants dels treballadors: negociar els acords de condicions dels funcionaris i els convenis laborals, formar part de les comissions que es creïn en matèria de personal (meses de negociació, comitè de prevenció...), etc.
  • Distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques
  • Comunicació interna del personal relacionades amb recursos humans
Darrera actualització: 26.07.2019 | 10:56