Acta de la Junta de Govern Local de l'11 de desembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la renovació de l'adhesió del Museu Municipal de la Pagesia a la Xarxa de Museus Locals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i la minuta del conveni

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a lAssociació Gent Solidària de Castellbisbal

Acord per atorgar els ajuts destinats a l'adquisició de llibres, material de text i material escolar dintre de la convocatòria de l'any 2020, de subvencions destinades als centres escolars públics de Catalunya

Acord per aprovar diverses donacions i cessions de documents a l'Arxiu Municipal

Acord per concedir llicència urbanística per a la construcció de nau industrial al carrer Ferralla, número 24

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres efectuades a la finca rústica del paratge Turó de Salses sense disposar de l'oportú títol habilitant

Acord per declarar exclosa de la licitació una oferta per no complir la documentació presentada amb els plecs de prescripcions tècniques i considerar la millor oferta relació qualitat-preu de la contractació del subministrament de màquines i aparells físics per equipar la sala cardio-fitnes del complex esportiu de l'Illa Esportiva de Castellbisbal

Acord per atorgar, requerir documentacio i denegar la concessió dels ajuts/subvencions destinats als ajuts econòmics al comerç, restauració i persones treballadores autònomes amb centre de treball obert, COVID-19

Acord per incoar expedient ordinari, aprovar plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de podologia municipal

Acord per aprovar l'exclusió de la licitació d'una empresa i adjudicar el contracte de subministrament d'un vehicle turisme elèctric

Acord per aprovar el conveni subvenciona amb l'Associació Gent Solidària de Castellbisbal

 

Darrera actualització: 28.12.2020 | 14:05